INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 

1.                                    Motala  Gymnastikförening
organisation

-         mål och syfte

-         möten

-         utmärkelser

-         medlemsvård

-         tävlingsverksamhet

-         hemsida

 

2.                                    Ekonomi

-         avgifter

-         arvoden

-         bidrag

-         reseersättning

-         lotterier

 

3.                                    Att vara ledare

-         att tänka på

-         lathund

-         försäkring

-         aktivitetsbidrag

 

4.                                    Utbildning

-         utbildningsstege

-         kurser, ledardagar och anmälan

-         internutbildning

 

5.                                    SISU

 

6.                                    Kansli – klubblokal- stuga

7.                                    Materiel – utrustning

-         gymnastikredskap

-         musik och program

-         musikanläggning

-         vaktmästare

 

8.                                    Blanketter

 

9.                                      Övrigt
 

 

ORGANISATIONSSKISS

 

 

 

 

Textruta: RIKSIDROTTSFÖRBUNDET
RF
                                           

 

Textruta: ÖSTERGÖTLANDS IDROTTSFÖRBUND
ÖIF
 

 

 

 

 

 

 

 


Textruta: GYMNASTIKFÖRBUNDET
MELLANSVENSKA
GFM
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.  MOTALA GYMNASTIKFÖRENING

 

Motala Gymnastikförening är en förening som enligt stadgarna har till ändamål att ”uppehålla och utveckla medlemmarnas hälsa, kraft och spänstighet samt verka för ett gott och sunt kamratskap”. MGF strävar efter att kunna erbjuda människor i alla åldrar rolig,

glädjeskapande och skön gymnastik och trevlig samvaro. "Gympa för alla"

 

MGF:s medlemmar kan vara aktiva eller passiva. Föreningen har också flera heders-medlemmar. MGF:s angelägenheter sköts av en utav årsmötet vald styrelse, som består av ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter. Flera olika kommittéer utses också av årsmötet.

 

Mötesverksamhet: Föreningen har ett årsmöte under oktober månad varje år.

Styrelsen sammanträder ungefär varannan månad under terminerna och har dessemellan telefon- och e-mailkontakt vid behov.

 

Utmärkelser: Gymnastikföreningens medlemmar kan erhålla utmärkelser av olika slag. Det finns dels olika märken och plaketter att köpa beroende av hur flitigt man deltager i olika grupper och dels kan man bli tilldelad medalj, diplom eller standard via MGF, ÖIF resp. Gymnastikförbundet. De senare utmärkelserna ansöker MGF:s styrelse om i samband med föreningens jubileumsår.

 

Medlemsvård: Föreningen har regelbundet ledarträffar såväl i början som i slutet av varje termin med lite allmän information, mat och någon liten present till jul.

För samtliga medlemmar anordnas med jämna intervall fester i form av gökotta, avslutningsfester med dans, samt jubileumsfester.

 

Tävlingsverksamhet: MGF har tidigare tävlat inom AG (individuell tävlingsgymnastik), men sedan 1986 består tävlingsverksamheten nu enbart av Trupp. Redan tre år efter starten uppnåddes ett mål, nämligen Riksfinal i Ungdomstruppen (UT). Sedan dess har MGF kontinuerligt haft aktiva Trupp-tävlingsgymnaster med regelbundet deltagande i både distrikts, regions- och rikstävlingar.
Till sin hjälp har Trupptävlingsgymnasterna en föräldraförening.

 

Verksamhetsårets styrelse: Se första sidan

 

Några arbetsuppgifter för:

 

Ordförande: leda föreningens verksamhet, möten och sammankomster

Sekreterare: skriva protokoll och övriga föreningsskrivelser

Kassör: sköta alla ekonomiska transaktioner och medlemshanteringen

Övriga: deltaga i föreningsarbetet samt utföra specifika styrelseuppdrag

Suppleanter: deltaga i föreningsarbetet och utföra specifika styrelseuppdrag samt kunna
                      ersätta den ordinarie styrelseledamoten

Revisorer: granska styrelsens verksamhet samt alla ekonomiska transaktioner

Valberedning: föreslå kandidater till årsmötet samt följa upp deras arbete

Kommittéer: vara arbetsgrupper för olika ändamål

 

Verksamhetsårets ledare: Se övningstiderna

 

Hemsida: Föreningen har sedan flera år tillbaka en egen hemsida på Internet. Som webbmaster fungerar Lugi som uppdaterar sidan regelbundet.


 

 

2.     EKONOMI

Föreningen får sina inkomster via medlemsavgifter, bidrag från stat och kommun (lokalt aktivitetsbidrag, grund- och administrationsbidrag),
lotteriförsäljning samt ibland några sponsorsbidrag.

 

Medlemsavgift: 50:-/år som är inbakad i terminsavgiften

 

Terminsavgifter:

Trupp yngre och äldre: 800:-

Trupp nybörjare: 600:-

Vuxna, motion: 350:-

Step up och aerobic: 450:-

Barn, ungdom: 300:-

Två syskon i samma grupp: 500:-

Familjegympa: 350:-, 150:-/extra barn

Terminsavgifterna ger rätt till ett pass per vecka.

För 600:- fritt antal pass per vecka i motionsgrupperna.

 

Ledararvoden: Arvodena beslutas på årsmötet. Huvudledare resp. hjälpledare får ersättning efter utbildning och antal år de tjänstgjort som gymnastikledare enl. följande:

 

·         Ansvarig ledare med minst baskurs och minst 3 år som ledare                     110:-/tim

·         Ansvarig ledare utan baskurs och minst 5 år som ledare                               110:-/tim

·         Ansvarig ledare med minst baskurs och Truppledare                                    100:-/tim

·         Ansvarig ledare utan baskurs men minst 3 år som ledare                              100:-/tim

·         Ansvarig ledare utan baskurs med mindre än 3 år som ledare                      85:-/tim

·         Hjälpledare med någon form av utbildning                                                  50:-/tim

·         Hjälpledare utan någon utbildning                                                                40:-/tim
 För att få vara hjälpledare måste man ha fyllt 13 år

 

Reseersättning: Ersättningen beslutas på årsmötet och följer det skattefria beloppet enl. statens beslut, vilket för närvarande är 18:50/mil fr.o.m. 13/8 2008.

 

Lotterier: Bingo-Lotto och Sverigelotten är en inkomstkälla, men även en del andra lotterier, men vår Lottoautomat på ICA MAXI har gått i pension.

 

Utbildningsbidrag: Bidrag sökes när vi uppfyller kraven, max 5.000:-/år.

 

Övriga bidrag: Lokalt aktivitetsstöd sökes två gånger per år. Grundbidrag, administrationsbidrag och lokalbidrag sökes en gång per år. Underhållsbidrag sökes vid behov.

 

 

 

3.     ATT VARA LEDARE

Ledaren är navet i föreningen - inga ledare - inga gymnaster - ingen förening.

 

 

Verksamhetsmål för våra grupper

 

Mamma-pappa-barn

På ett lekfullt sätt stimulera och utveckla barns motoriska färdigheter och ge dem en inblick i gymnastiken. Detta skall ske genom föräldrarnas aktiva deltagande.

 

Barn 4-6 år

På ett lekfullt sätt stimulera och utveckla barns motoriska färdigheter och ge dem en inblick i gymnastiken. De ska få träning genom lek, redskap (redskapsbanor) och musik-rörelse.

I träningsplaneringen bör man ta hänsyn till de 10 grundformerna: springa, hoppa, klättra, hänga, balansera, rulla, krypa, åla, kasta och fånga. Barnen ska också få träning i det sociala livet. I denna verksamhet skall barnen klara sig utan sina föräldrar.

 

Ungdom 7-12 år

På ett lekfullt sätt stimulera och utveckla ungdomarnas motoriska färdigheter och ge dem en inblick i gymnastiken. De ska få träning genom lek, redskap (redskapsbanor) och musik-rörelse. De ska också i högre grad få möjlighet att utvecklas gymnastiskt.

Ungdomarna ska få träning i det sociala livet.

 

Trupp tävling

Denna verksamhet är tävlingsinriktad och målet är att i möjligaste mån efter sin egen förmåga prestera på de tävlingar man deltar. Då träningen på den här nivån är väldigt viktig är en hög närvaro ett måste. De olika grupperna har eget ansvar för sin grupp och dess träningsupplägg. Vid laguttagningar till tävlingarna skall man när barnen är yngre (upp till 11 år) försöka få alla att delta. Även på tävlingar på lägre nivå skall hänsyn tas till detta oavsett ålder.

 

Step/Aerobic

På ett roligt och inspirerande sätt träna styrka, kondition och koordination.

 

Motion mannlig/kvinnlig

På ett roligt och inspirerande sätt träna styrka, kondition och koordination. Hänsyn skall tas till deltagarnas prestationsförmåga.

 

Motala gymnastikförenings styrelse har fullt förtroende för våra ledare. Vi tillgodoser dem med rätt utbildning och kunskap för att de i sin tur ska tillgodose våra medlemmar.

 

 

Handlingsplan för olycka på träningen

 

Vid sjukt/ eller inte hämtat barn:

·       Ring föräldrarna, OBS! Viktigt att alltid ha med lista med föräldrarnas telefonnummer, gärna mobilnummer också.

 

Vid barns försvinnande:

·       En ledare tar hand om gymnasterna och den andra letar.

·       Efter ca 30 min kontakta föräldrar och eventuellt polis. En ledare följer med polisen.

·       Den andra ledaren lugnar och stannar kvar med gruppen tills föräldrarna kommer. Försök att fortsätta med verksamheten som vanligt.

 

Vid olycka:

·       Vid mindre skada: använd första hjälpen väskan som finns i alla gymnastiksalar.  

Vid större skada: en ledare tar hand om den skadade gymnasten och ringer 112 eller kör gymnasten till akuten. Kontakta sedan föräldrarna.

·       Den andra tar hand om gruppen och stannar tills alla föräldrar kommit och berättar vad som hänt.

 

Vid misstanke om sociala problem:

·       Kontakta någon i styrelsen för stöd.

 

Vid brand eller brandlarm:

·       Få ut alla gymnaster ur gymnastiksalen. Se till att du är den som lämnar salen sist.

·       Samla in alla gymnaster och räkna så alla är där. Ring brandkåren.

 

Viktiga telefonnummer:

·       Ambulans, brandkår, polis, brådskande: 112

·       Ambulans icke brådskande fall: 011-14 96 30

·       Brandkår icke brådskande fall: 0141-22 55 00

·       Polis icke brådskande fall: 114 14 (t.ex. vid inbrott)

·       Läkare icke brådskande fall och Motala lasarett: 010-103 00 00

·       BRIS: 0200-23 02 30

·       Landstingets sjukvårdsupplysning: 1177

·       Taxi: 0141-21 61 50

 

Att tänka på som ledare

 

·         Visa intresse och var lyhörd

·         Komma i god tid

·         Förbereda sig väl

·         Administrera sin grupp

·         Skapa en lugn och harmonisk atmosfär

·         Leda gymnastiken med glädje - ha roligt tillsammans

·         Skapa aktivitet

·         Rätta positivt

 

Att ha nöjda gymnaster och föräldrar är en bra början, men som ledare behöver man kontinuerligt fortbilda sig, då gymnasterna kräver förnyelse och omväxling. Dessutom behöver tävlingsledarna uppdatera sig på nya regler och bestämmelser.

 

LATHUND FÖR ADMINISTRATION

 

·         Fylla i närvarokort för de bidragsberättigade grupperna

·         Lämna dessa till Lugi vid varje redovisningstillfälle

·         Samla in terminsavgifter och betala in till kassören (Lugi)

·         Samla in registerblanketter på alla nya gymnaster och stryka de som slutat på datalistorna

·         Lämna dessa blanketter och datalistor till Lugi i mitten på höst- och vårterminen

·         Fylla i arvodeslista till varje terminsslut

 

Försäkring: alla gymnaster är försäkrade så snart terminsavgiften är betald
                   alla ledare och föreningen har ett mindre försäkringsskydd genom RF

 

Aktivitetsbidrag

 

·         Bidrag ges för deltagare i åldern 7-20 år

·         Minst tre deltagare inklusive ledare räcker

·         Helt nya blanketter - kasta de gamla eller använd som kladd

·         Redovisningsperioderna är åter 1/1 och 1/7

·         Deltagartillfällena ska delas upp i olika åldersintervaller samt pojkar och flickor

 

Att tänka på vid redovisningen

 

·         Fyll i efter varje träningstillfälle

·         Vid minsta tvekan - fyll ej i utan lämna tomt

·         Närvarokorten ska ej numreras - det gör Lugi

·         Summera både vertikalt och horisontellt

·         Vid stora grupper - dela upp gruppen på två eller tre kort med ungefär lika många gymnaster på varje kort och olika ledarunderskrifter på varje kort

·         Detta gäller endast för bidragsberättigade grupper

·         Övriga grupper för närvaron på valfritt sätt

 

 


4. UTBILDNING


A.          Utbildningsstege

                            

1.      hjälpledare

2.      assistentledarkurs

3.      baskurs

4.      stegkurser på 6 st 45-min lektioner

5.      påbyggnadskurser och temadagar

6.      specialkurser


  Alla ledare bör genomgå baskurs och därefter regelbundet kurser som är lämpliga för den enskilda ledaren.

 

B.           Kurser och anmälan till kurser

Läs den information som Du får från Gymnastikförbundet Mellansvenska via styrelsen.
Anmälan till kurser göres till utbildningsansvarig – f.n. Lugi.
Utbildningsansvarig vill ha din anmälan senast 2 dagar innan det anmälningsdatum som anges i inbjudan.
Om inbetalningskort är med så lämnar Du det till kassören.
Återbud måste lämnas i god tid.

C.          Ledardagar

              Alla ledare bör åka på ledardagar. Ta kontakt med andra ledare för samåkning.

D.            Internutbildning
                
       Internutbildning ordnas ibland inom MGF via egna ledare.

 

5. SISU

 

Kontaktperson för MGF mot SISU är Camilla Stegeryd.

Har Du önskemål om utbildningar kontaktar Du Camilla eller någon i styrelsen.6. KANSLI – KLUBBLOKAL – STUGA


Föreningen har sitt kansli i förhyrd lokal på Redareplan 4. Klubbens möten och ledarträffar anordnas oftast i lokalen.

 

Under sommartid flyttas motionsaktiviteterna till vår stuga på Råssnäsudden. Stugan består av ett rum med pentry samt dusch och bastu.
Utanför finns en stor gräsplan där gymnastikpassen sker.

 

Även Trupptävlingsgymnasterna tränar ibland på sommaren, men pga. redskapsbehovet är de alltid inne och fr.o.m. ht 2009 är det i Sporthallen B.

 

Klubblokal och Råssnässtugan kan hyras av privatpersoner eller föreningar för möten till en låg kostnad. Vi hyr också ut dessa lokaler via
Motala Turistbyrå vid t.ex. Vätternrundan eller andra större arrangemang.

 

7. MATERIEL - UTRUSTNING

 

A.                     Gymnastikredskap

              Gymnastikföreningen får använda de redskap som finns i gymnastiksalarna. MGF har också en del egna redskap i vissa gymnastiksalar.

              Önskemål om nya redskap framföres till styrelsen.

 

B.                     Musik och program

 

MGF använder sig mestadels av SvGF utgiven musik och program. Dessa erhålles genom föreningen. Ledaren kan också spela in och
använda egen musik. Lugi kan hjälpa till att spela in musik.

 

C.                     Musikanläggning

 

MGF får använda skolornas musikanläggningar. Dessa är låsta och nyckel erhålles samtidigt som Du får kort eller nyckel till ytterdörrarna.
Vid fel kontakta respektive vaktmästare eller Lugi.

 

Vaktmästare

 

Bråstorp:               Kristina Kersten                 0141-22 54 69  (skolassistent)

Marieberg             Jan Hansson                        0141-22 56 47
Sporthallen           Johan                                  0141-22 52 58, -59

Södra Skolan        Anders Eldh                       0141-22 56 24

Zederslund           Roger Jaglén                       0141-22 55 62
8. BLANKETTER9. ÖVRIGT

 

OBS!!!          Föreningens nyckelkort passar till alla skolor ½ tim före
                                            och ½ tim efter uthyrningstiden.